نمایندگی

کسب و کار خودرا آغاز کنید .

نمایندگی سرور تیم اسپیک اختصاصی P1


تعداد ساخت سرور 30
پنل ریسلر ساخت سرور
امکان دادن یاتکا اختصاصی به مشتری
پنل مدیریت همه مشتری ها
اسکریپت و ماژول های اختصاصی

نمایندگی سرور تیم اسپیک اختصاصی P2


تعداد ساخت سرور 40
پنل ریسلر ساخت سرور
امکان دادن یاتکا اختصاصی به مشتری
پنل مدیریت همه مشتری ها
اسکریپت و ماژول های اختصاصی

نمایندگی سرور تیم اسپیک اختصاصی P3


تعداد ساخت سرور 50
پنل ریسلر ساخت سرور
امکان دادن یاتکا اختصاصی به مشتری
پنل مدیریت همه مشتری ها
اسکریپت و ماژول های اختصاصی

نمایندگی سرور تیم اسپیک اختصاصی p4


تعداد ساخت سرور 100
پنل ریسلر ساخت سرور
امکان دادن یاتکا اختصاصی به مشتری
پنل مدیریت همه مشتری ها
اسکریپت و ماژول های اختصاصی