هاست دانلود 2 گیگابایت

6,990تومان
ماهانه

فضای هاست 2گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
لوکیشن ایران

هاست دانلود 5 گیگابایت

10,000تومان
ماهانه

فضای هاست 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
لوکیشن ایران

هاست دانلود 10 گیگابایت

16,990تومان
ماهانه

فضای هاست 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
لوکیشن ایران

هاست دانلود 20 گیگابایت

33,999تومان
ماهانه

فضای هاست 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
لوکیشن ایران