آلفا ریسلر ایران

آلفا ریسلر AR1

فضا 15 گیگابایت
تعداد اکانت سیپنل 40
تعداد اکانت ریسلر 10
تعداد اکانت مستر ریسلر 3
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر ایران
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

آلفا ریسلر AR2

فضا 25 گیگابایت
تعداد اکانت سیپنل 60
تعداد اکانت ریسلر 15
تعداد اکانت مستر ریسلر 5
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر ایران
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

آلفا ریسلر AR3

فضا 40 گیگابایت
تعداد اکانت سیپنل 70
تعداد اکانت ریسلر 20
تعداد اکانت مستر ریسلر 10
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر ایران
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

آلفا ریسلر AR4

فضا 60 گیگابایت
تعداد اکانت سیپنل 100
تعداد اکانت ریسلر 35
تعداد اکانت مستر ریسلر 15
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر ایران
بکاپگیری سه بار در هفته
آنتی دیداس قدرتمند
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان