نمایندگی

کسب و کار خودرا آغاز کنید .

نمایندگی بات موزیک P1


امکان اتصال بات به همه سرور ها
پنل تحت وب
امکان ادد کردن پلی لیست
تعداد 20 عدد بات
و...

نمایندگی بات موزیک P2


امکان اتصال بات به همه سرور ها
پنل تحت وب
امکان ادد کردن پلی لیست
تعداد 40 عدد بات
و...

نمایندگی موزیک بات P3


امکان اتصال بات به همه سرور ها
پنل تحت وب
امکان ادد کردن پلی لیست
تعداد 60 عدد بات
و...

نمایندگی بات موزیک اختصاصی


پنل تحت وب اختصاصی
امکان اضافه کردن رادیو از خود پنل
امکان چنل کامندر کرد همه بات ها از خود پنل
امکان پلی و استوپ همه بات ها یا تکی از خود پنل
اتصال به همه سرور ها
تعداد 20 بات
و...